บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

posted on 12 Jan 2012 23:56 by kranhapp directory Knowledge

บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

คำแปล

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด


เป็นคาถาที่ใช้ในการแผ่เมตตาให้กับตัวเรา เพื่อปราศจากอุปสรรคต่างๆ ให้มีความสุขกาย สุขใจ

Comment

Comment:

Tweet