ธรรมะง่ายๆที่คนมองข้าม

posted on 13 Jan 2012 00:51 by kranhapp directory Knowledge
ธรรมะง่ายๆที่คนมองข้าม

โยนิโสมนสิการ (การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย และเป็น ฝ่ายปัญญา
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่ภิกษุ ฉันนั้น”
“เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอื่นแม้สักอย่างเดียว ที่มีประโยชน์มากสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ ภิกษุผู้มีโยนิโสมนสิการ ย่อมกำจัดอกุศลได้ และย่อมยังกุศลให้เกิดขึ้น”
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญยิ่งขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่น แม้สักข้อหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกขจัดเสียได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โยนิโสมนสิการ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่, เพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม” ฯลฯ

"โยนิโสมนสิการ" แปลว่า การกระทำในใจโดยแยบคาย คือการรู้จักคิด การคิดเป็น หรือการคิดวิเคราะห์นั้นเอง ตามพระธรรมปิฎก มี 10 วิธีคือ

1.คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย
2.คิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ
3.คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา
4.คิดแบบแก้ปัญหา,
5.คิดแบบอรรถสัมพันธ์(คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย)
6.คิดแบบคุณโทษและทางออก
7.คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
8.คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
9.คิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน
10.คิดแบบวิภัชวาท(แบบจำแนก)

แต่ทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมาอาจจะยาวไปจึงพอสรุปสั้นๆ เพียง 4 ข้อคือ
1.คิดเป็นระเบียบ
2.คิดถูกวิธี
3.คิดเป็นเหตุเป็นผล
4.คิดเร้ากุศล(คิดให้เกิดการกระทำที่เป็นกุศล) ..(ศรีมหาโพธิญาณ)
"โยนิโสมนสิการ" สรุปสั้นๆ
1.คิดเป็นระเบียบ

2.คิดถูกวิธี
3.คิดเป็นเหตุเป็นผล
4.คิดเร้ากุศล(คิดให้เกิดการกระทำที่เป็นกุศล) ..(ศรีมหาโพธิญาณ)


 

edit @ 13 Jan 2012 00:53:48 by kranhapp

Comment

Comment:

Tweet

แวะมาทักทายค่ะ

#1 By Buy Fujifilm S2950 (125.25.6.63) on 2012-02-23 00:44