บทสวดกรวดน้ำ

posted on 13 Jan 2012 00:23 by kranhapp directory Knowledge

บทสวดกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตะรา อาจาริยูปะการา จะมาตา ปิตา จะญาตะกา ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิจะ พรัมมะมารา จะอินทรา จะตุโลกะปาลา จะเทวะตา ยะโมมิตตา มนุสสาจะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะสัพเพสัตตา จะสุขีโหนตุ ปุญญานิ ปะกะ ตานิ เมสุขัง จะติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะโว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุทิศเสนะ จะขิปปาหัง สุละเภเจวะ ตัณหุปาทานะ เฉทะนังเย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา มารา ละภันตุโนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุเม พุทธา ทีปะวะโร นาโถ ธัมโมนาโถ วะรุตตะโมนาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะสังโฆ นาโถตะโร มะมัง เตโสตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมาฯ


ก่อนอื่นให้จุดธูป ๑ ดอก แล้วอธิษฐานดังนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ...) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำวันนี้ แก่ท่านทั้งหลายจงมารับเอาเถิด จากนั้นก็เอาธูปปักลงไปที่ดิน แล้วรินน้ำลงไปที่โคนธูป พร้อมท่องคาถากรวดน้ำตามไปด้วย ท่องไปจนกว่าจะจบในระหว่างที่ท่องคาถากรวดน้ำ ๆ หมดก่อนไม่เป็นไร ให้ท่องคาถากรวดน้ำไปจนกว่าจะจบบท (ท่องนะโม ๓ จบ แล้วท่องคาถากรวดน้ำดังนี้)

Comment

Comment:

Tweet